Menu

Vedtægter

 

Vedtægter for Nexø Boldklub

§  1. Navn og hjemsted.

Klubbens navn er Nexø Boldklub.

Klubben er genstiftet den 3. december 1990. Oprindelig stilftelsesdato den 15. maj 1915.

Klubbens hjemsted er Nexø.

Gult og blåt er klubbens officielle farver.

§  2. Klubbens formål.                            

Klubbens formål er at fremme og dyrke boldspil og andre idrætslige aktiviteter

på såvel konkurrence- som motionsplan.

§  3. Medlemskab og organisationer.

Klubben optages som medlem i Danmarks Idrætsforbund (DIF), Bornholms Boldspil Union (BBU), Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI). Klubben er undergivet disse unioners love og bestemmelser.

§  4. Optagelse af medlemmer.                                           

Klubben optager såvel aktive som passive medlemmer af begge køn.

Optagelse af umyndige som medlemmer af klubben kræver samtykke fra forældre/værge. Indmeldelse skal ske skriftligt til kassereren.

Æresmedlemmer udnævnes af bestyrelsen.

§  5. Kontingent.

Klubbens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves efter de af bestyrelsen fastsatte retningslinier.

Æresmedlemmer er kontingentfri.

Bestyrelsen har i øvrigt ret til at dispensere for et medlems kontingent, såfremt den finder grund hertil.

 

§  6. Udmeldelse - eksklusion.

Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til klubben med mindst 14  dages varsel, og at det pågældende medlem har betalt sin kontingent til klubben frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har sin virkning. Medlemmet har krav på skriftlig bekræftelse. Når et medlem er i kontingentrestance ud over 4 måneder, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftlig varsel ekskludere vedkommende. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af klubben, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben.

I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen. Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og vedkommende kan kræve, at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den førstkommende ordinære generalforsamling.

I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn før generalforsamlingen afholdes, ligesom vedkommende har adgang til denne med ret til at forsvare sig.

Spørgsmålet om eksklusion skal optages som særskilt punkt på dagsordenen.

Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet, som ved ændring af klubbens vedtægter, jfr. § 18.

Et medlem, der er ekskluderet kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion.

§  7. Klubbens ledelse.

Klubbens ledelse består af:

                      a.                   Generalforsamlingen.

                      b.                   Bestyrelsen.

                      c.                   Seniorudvalget.

                      d.                   Ungdomsudvalget.

§  8. Ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Den ordinære generalforsamling skal afholdes inden udgangen af November, og indkaldes med mindst 4 ugers varsel.

Generalforsamlingen indkaldes via klubbens hjemmeside og andre relevante medier, samt fysisk opslag i klubben.

Dagsordenen bekendtgøres senest 1 uge før generalforsamlingen.

 Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Stemmeret har alle medlemmer over 16 år, der har været medlemmer af klubben de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Æresmedlemmer har stemmeret.

 

§  9. Dagsorden.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

                        1.                 Valg af 2 stemmetællere og 1 dirigent.

                        2.                 Bestyrelsens og udvalgenes beretning for det forløbne år.

                        3.                 Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår samt budget for det kommende regnskabsår til godkendelse, samt fastsættelse af kontingent jf. pkt. 4.

                        4.                 Fastsættelse af kontingent.

                        5.                 Behandling af eventuelle indkomne forslag.

                        6.                 Valg af formand.

                        7.                 Valg af sportschef.

                        8.                 Valg af kasserer.

                        9.                 Valg af seniorudvalgsformand

                      10.                 Valg af ungdomsudvalgsformand.

                      11.                 Valg af bestyrelsesmedlem

                      12.                 Valg af spillerrepræsentant fra 1. holdstruppen

                      13.                 Valg af fanebærer.

                      14.                 Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

                      15.                 Eventuelt.

§  10. Generalforsamlingens ledelse.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jfr. dog § 6, stk. 6 og 7, § 18 og § 19, stk. 2. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal på begæring fra et stemmeberettiget medlem afstemning og valg foregå skriftligt. Generalforsamlingens beslutninger indføres i et protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer.

§  11. Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan til en hver tid indkaldes, når mindst 20 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidst nævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat over for bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.

Om indkaldelsesmåde og udsendelse gælder bestemmelserne i § 8.

 

 

§  12. Bestyrelse - valg.

Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til lovene.

For at blive valgt til bestyrelsen skal man være medlem af klubben og være fyldt 18 år.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer: 1 formand, 1 sportschef, 1 kasserer, 1 bestyrelsesmedlem, 1 spillerrepræsentant fra 1. holdstruppen, samt yderligere formændene for senior- og ungdomsudvalgene.

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen af den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

Formand, seniorudvalgsformand og ungdomsudvalgsformand afgår på ulige år. Sportschef, kasserer, bestyrelsesmedlem, samt spillerrepræsentant fra 1. holdstruppen, på lige år.

I tilfælde af at en post til bestyrelsen ikke kan besættes, kan generalforsamlingen godkende at bestyrelsen i perioden indtil næste generalforsamling, består af et mindre antal. Generalforsamlingen kan endvidere bemyndige bestyrelsen til, inden næste generalforsamling, at optage medlemmer til at besætte ledige pladser i bestyrelsen.

Generalforsamlingen skal tage stilling til om sådanne optagne medlemmer skal have stemmeret i bestyrelsen indtil næste generalforsamling.

I det omfang at den fungerende bestyrelse kommer til at bestå af et lige antal medlemmer, vil formandens stemme, i tilfælde af stemmelighed, være afgørende.                     

§  13. Bestyrelsen - tegningsret.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller sportschefen, er til stede, jfr. dog § 6, stk. 4. I formandens forfald indtræder sportschefen i hans sted. Over bestyrelsens forhandlinger føres protokol. Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves underskrift af enten formanden eller kasserer.I alle sager der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes klubben af formanden, sportschefen og kassereren i forening efter beslutning på et bestyrelsesmøde.

§  14. Seniorudvalget.

Udvalget nedsættes af seniorudvalgsformanden i samråd med bestyrelsen. Udvalget forestår under ansvar overfor bestyrelsen, planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af seniorafdelingens daglige idrætslige arbejde og aktiviteter. Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

§  15. Ungdomsudvalget.

Udvalget nedsættes af ungdomsudvalgsformanden i samråd med bestyrelsen. Udvalget forestår under ansvar over for bestyrelsen, planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af ungdomsafdelingens daglige idrætslige arbejde og aktiviteter. Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

 

 §  16. Regnskab.

Klubbens regnskabsår er 1. oktober - 30. september.

Bestyrelsen skal inden den 1. november afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 30. september til revisorerne.

Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.

Driftsregnskab og status bekendtgøres for klubbens medlemmer senest 1 uge før general for samlingens afholdelse.

§  17. Revision. 

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen, 2 kritiske revisorer og 1 revisorsuppleant, jfr §9
Revisorerne skal hvert år gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er tilstede.Driftregnskab og status forsynes med påtegning.Hver af revisorene har til enhver tid adgang til, at efterse regnskaberne

§  18. Vedtægtsændringer 

Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget

§  19. Klubbens opløsning. 

Bestemmelse om klubbens opløsning, kan kun behandles, på en i rette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling.Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 1/2 af klubbens stemmeberettigede er tilstede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er tilstede

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med klubbens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog at simpelt stemmeflerhed her tilstrækkelig. I tilfælde af klubbens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 3. december 1990, sidst ændret på generalforsamlingen den 23.  november 2002, og den 9. november 2013.