Menu

Generalforsamling 2021

image
20. marts 2020 kl. 01:21

Generalforsamling i Nexø Boldklub

 

Lørdag den 20. november 2021 klokken 14:00

Nexø Boldklubs lokaler

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før generalforsamlingens afholdelse.

 

Eventuelle forslag indsendes til bestyrelsen på mail bestyrelse@nbboldklub.dk

 

Dagsordenen bekendtgøres senest én uge før generalforsamlingen.

 

På vegne af bestyrelsen i Nexø Boldklub

Kristian Johannesen, formand

 

Dagsorden:

Dagsorden for den ordinære generalforsamling jf. vedtægter

 1. Valg af 2 stemmetællere og 1 dirigent.
 2. Bestyrelsens og udvalgenes beretning for det forløbne år.
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår samt budget for det kommende

regnskabsår til godkendelse, samt fastsættelse af kontingent jf. pkt. 4.

 1. Fastsættelse af kontingent.
 2. Behandling af eventuelle indkomne forslag.
  1. Forslag fra bestyrelsen – Indførsel af nederste afsnit i vedtægternes § 16
 • 16. Regnskab

Klubbens regnskabsår er 1. oktober - 30. september.

Bestyrelsen skal inden den 1. november afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 30. september til revisorerne.

Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.

Driftsregnskab og status bekendtgøres for klubbens medlemmer senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

Bestyrelsen forpligter sig til at orienterer Nexø Boldklubs medlemmer, i fald foreningens egenkapital gennem et regnskabsår falder til under kr. 200.000,- Bestyrelsen skal ved denne orientering redegøre for årsagen til den aktuelle saldo og dets betydninger for det resterende regnskabsår. 

 1. Valg af formand.
  1. Nuværende formand modtager genvalg
 2. Valg af kasserer.
  1. Ikke på valg
 3. Valg af bestyrelsesmedlem
  1. Peter Hansen – Modtager genvalg
  2. Peter Bræstrup – Modtager genvalg
  3. Magnus Dyrmose Stegmann – Ønsker ikke genvalg.

Siddende bestyrelsen indstiller Martin Olsen

 1. Valg af fanebærere
  1. Bernt Vibe Nielsen og Hans Henning Hansen er af generalforsamlingen valgt for evigt
 2. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant