Menu

Vedtægter

Vedtægter for Nexø Boldklub                                                        

 • 1. Navn og hjemsted

Klubbens navn er Nexø Boldklub.

Klubben er genstiftet den 3. december 1990. Oprindelig stiftelsesdato den 15. maj 1915.

Klubbens hjemsted er Nexø.

Gult og blåt er klubbens officielle farver.

 • 2. Klubbens formål                           

Klubbens formål er at fremme og dyrke boldspil og andre idrætslige aktiviteter på såvel konkurrence- som motionsplan.

 • 3. Medlemskab og organisationer

Klubben optages som medlem i Danmarks Idrætsforbund (DIF), Bornholms Boldspil Union (BBU), Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI). Klubben er undergivet disse unioners love og bestemmelser.

 • 4. Optagelse af medlemmer                                          

Klubben optager såvel aktive som passive medlemmer af begge køn.

Optagelse af umyndige som medlemmer af klubben kræver samtykke fra forældre/værge. Indmeldelse skal ske skriftligt til kassereren.

Æresmedlemmer udnævnes af bestyrelsen.

 • 5. Kontingent

Klubbens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves efter de af bestyrelsen fastsatte retningslinjer.

Æresmedlemmer er kontingentfri.

Bestyrelsen har i øvrigt ret til at dispensere for et medlems kontingent, såfremt den finder grund hertil.

 • 6. Udmeldelse - eksklusion

Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til klubben med mindst 14 dages varsel, og at det pågældende medlem har betalt sin kontingent til klubben frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har sin virkning.

Medlemmet har krav på skriftlig bekræftelse. Når et medlem er i kontingentrestance ud over 4 måneder, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftlig varsel ekskludere vedkommende. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af klubben, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben.

I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen. Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og vedkommende kan kræve, at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den førstkommende ordinære generalforsamling.

I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn før generalforsamlingen afholdes, ligesom vedkommende har adgang til denne med ret til at forsvare sig.

Spørgsmålet om eksklusion skal optages som særskilt punkt på dagsordenen.

Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet, som ved ændring af klubbens vedtægter, jfr. § 18.

Et medlem, der er ekskluderet kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion.

 • 7. Klubbens ledelse

Klubbens ledelse består af:

 1. Generalforsamlingen.
 2. Bestyrelsen.
 • 8. Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Den ordinære generalforsamling skal afholdes inden udgangen af november, og indkaldes med mindst 4 ugers varsel.

Generalforsamlingen indkaldes via klubbens hjemmeside og andre relevante medier, samt fysisk opslag i klubben.

Dagsordenen bekendtgøres senest 1 uge før generalforsamlingen.

 Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Stemmeret har alle medlemmer over 16 år, der har været medlemmer af klubben de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Æresmedlemmer har stemmeret.

 • 9. Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af 2 stemmetællere og 1 dirigent.
 2. Bestyrelsens og udvalgenes beretning for det forløbne år.
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår samt budget for det kommende regnskabsår til godkendelse, samt fastsættelse af kontingent jf. pkt. 4
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Behandling af eventuelle indkomne forslag.
 6. Valg af formand.
 7. Valg af kasserer.
 8. Valg af bestyrelsesmedlem + to suppleanter
 9. Valg af fanebærer.
 10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 11. Eventuelt.
 • 10. Generalforsamlingens ledelse

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jfr. dog § 6, stk. 6 og 7, § 18 og § 19, stk. 2.

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal på begæring fra et stemmeberettiget medlem afstemning og valg foregå skriftligt.

Generalforsamlingens beslutninger indføres i et protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer.

 • 11. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til en hver tid indkaldes, når mindst 20 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidst nævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat over for bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet. Om indkaldelsesmåde og udsendelse gælder bestemmelserne i § 8.

 • 12. Bestyrelse – valg

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen af den ordinære generalforsamling med henholdsvis 4 og 3 på valg hvert år.

 • Bestyrelsen konstituerer sig selv.
 • Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen hvert år.
 • Formanden vælges i ulige år.
 • Kasserer vælges i lige år, dog kan kasserer, hvor dette vurderes hensigtsmæssigt vælges uden for bestyrelse.
 • Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden og optræder med bindende virkning på klubbens vegne udadtil, desuden også med ret til at pådrage klubben økonomiske forpligtelser. Formand og kasserer er ansvarlige.

Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen. Der konstitueres sportschef, senior- og ungdomsformand, sponsorchef og menigt medlem.Der føres protokol og beslutningsreferater over samtlige bestyrelsesmøder. Disse vil være tilgængelige i bestyrelsens skab i klubben.

Bestyrelsen skal konstituere sig således, at man opnår en rimelig fordeling af ansvar og af de arbejdsopgaver der skal løses af bestyrelsen. Der skal senest 14 dage efter generalforsamlingen foreligge en oversigt over, hvordan arbejdsopgaverne fordeles og hvem der er ansvarlig.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. I tilfælde af et eller flere medlemmer af bestyrelsen udtræder af bestyrelsen før en generalforsamling, indtræder hhv. 1. og dernæst 2. suppleant.

I tilfælde af en post til bestyrelsen ikke kan besættes kan generalforsamlingen godkende, at bestyrelsen indtil næste generalforsamling består af et mindre antal.

Generalforsamlingen kan endvidere bemyndige bestyrelsen til, inden en ny generalforsamling, at optage medlemmer til at besætte ledige pladser i bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig på ny herefter.       

 • 13. Bestyrelsen – tegningsret

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, over dens handlinger føres protokol.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller sportschefen, er til stede. I formandens forfald indtræder sportschefen i hans sted.

Klubben tegnes af formand og kasserer i fællesskab. Ved økonomiske dispositioner kræves underskrift af enten formanden eller kasserer.

 I alle sager der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes klubben af formand og kasserer, efter spørgsmålet har været behandlet og godkendt af den samlede bestyrelse.

 • 14. Seniorudvalget – udgået
 • 15. Ungdomsudvalget – udgået
 • 16. Regnskab

Klubbens regnskabsår er 1. oktober - 30. september.

Bestyrelsen skal inden den 1. november afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 30. september til revisorerne.

Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.

Driftsregnskab og status bekendtgøres for klubbens medlemmer senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

Bestyrelsen forpligter sig til at orienterer generalforsamlingen i fald foreningens passiver gennem et regnskabsår falder til under kr 200.000,- Bestyrelsen skal ved denne orientering redegøre for årsagen til den aktuelle saldo og dets betydninger for det resterende regnskabsår.

 • 17. Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen, 2 kritiske revisorer og 1 revisorsuppleant, jfr §9 Revisorerne skal hvert år gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er tilstede.

Driftsregnskab og status forsynes med påtegning.

Hver af revisorerne ligesom bestyrelsesmedlemmer har til enhver tid adgang til, at efterse regnskaberne og tilhørende bilag, der opbevares i klubbens arkiv.

 • 18. Vedtægtsændringer 

Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget

 • 19. Klubbens opløsning

Bestemmelse om klubbens opløsning, kan kun behandles, på en i rette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 1/2 af klubbens stemmeberettigede er tilstede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.


Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med klubbens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog at simpelt stemmeflerhed her tilstrækkelig. I tilfælde af klubbens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 3. december 1990

Vedtægtsændringer foretaget på efterfølgende ordinære generalforsamlinger.

23. november 2002

9. november 2013

18. november 2017

30. november 2019